Vi har ju egentligen hela tiden vetat vad vi vill. Vi har strävat framåt i en medveten riktning. Men hur tydligt har det varit, för oss själva och för andra?

De senaste årens satsning att starta ett arbete bland studenter & unga vuxna utgick från ett reflektions- och visionsarbete som påbörjades redan 2012, tog ytterligare fart 2014 och nådde sin kulmen i samband med 60-årsjubiléet 2016. Då beslutades inriktningen för åren 2017 till 2019. Under 2020 har inriktningen varit att utveckla arbetet bland studenter & unga vuxna och att fortsätta skapa förutsättningar för en tillräcklig och hållbar ekonomi.

Allt detta är snart historia. Nu blickar vi framåt. De inriktningsmål som satts för 2021-2023 kan du läsa om här på hemsidan i början av det nya året.

Att det finns ett värde i att vara klar över sin självbild och att kunna berätta om och beskriva sig själv för andra, det är vi nog många som personligen erfarit. Under de senaste åren har det blivit påtagligt att vi hade behov av att få vår förenings vision på pränt. Vår egen interna dialog, i verksamhetsledning och styrelse, underlättas av att vi tänker, om inte helt lika, så i alla fall likriktat. Detsamma gäller i kommunikation utåt. Hur vi tänker och talar om vårt sammanhang har betydelse i kontaktskapande och i samverkan med olika kyrkor och organisationer. Därför har vi under de senaste två åren jobbat vidare med att reflektera över vår vision och dokumentera den, inkl uppdaterat hemsidan, se ex under fliken OM OSS.

Välkommen att ta del av vårt Visionsdokument 2020!