De tre orden från Första Korintierbrevet 13:13 – tro, hopp & kärlek – har du säkert hört uttryckas många gånger. När jag senast gjorde det så var det inom det digitala ledarskapsforumet International Leadership Community (ILC), som är en del av Navigators Worldwide. Inom ILC delges tankar under rubriken TABLETALK. I början av detta år har temat varit just de tre orden; FAITH, HOPE & LOVE. Eftersom vi i Navigatörerna i Sverige har ’HOPP – här & nu’ som årstema tänkte jag delge några tankar från TABLETALK, och då med fokus på temat HOPP.

Aposteln Paulus uttrycker på många ställen i sina brev vikten av tro, hopp & kärlek. Dessa tre ses som starka och goda egenskaper i Guds rike och de ses som förutsättningar för att utveckla kristna gemenskaper och för att Kristusdoften ska kunna sprida sig vidare, från person till person och från generation till generation.

Paulus bad och arbetade för att det första århundradets kristna skulle bli ett folk med hopp. Här följer några citat från hans brev till…

Romarna – ”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.” (Rom 15:13)

Korintierna – ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre” och Paulus påminde om kärleken, att ”allt hoppas den” (1 Kor 13:13 o 13:7)

Efesierna – ”vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga” (Ef 1:18)

Kolosserna – ”vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen” (Kol 1:4-5)

Thessalonikerna – ”Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på… hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus” och Paulus påminde om att ”ha hoppet om frälsning som hjälm.” (1 Thess 1:3, 5:8)

Paulus betonade hopp som förutsättning för andlig hälsa och fruktbärande i gemenskaper. Vad gör hopp så grundläggande och väsentligt? Hopp sporrar och driver på så att vi uthärdar i tro och kärlek. Hopp ger stabilitet och uthållighet i att dela det kristna budskapet vidare.

Våra liv är inte enkla och så var det inte heller för de första kristna. Svårigheter och lidanden av olika slag hör människolivet till, alltid. Paulus var mån om att stärka den tro som var sårbar och skör när ”livet slog till”. Han försökte förmedla hopp så att de orkade fortsätta sin andliga resa.

Hopp kan ge oss uthållighet och hjälpa oss att hålla fast vid tron. På vilket sätt gör hoppet det? För det första hjälper hopp oss att vänta, inväntande Guds väg framåt. Ordet hopp kan även översättas med väntan. Hopp ligger också nära förväntan. För det andra förankrar hoppet vårt nu i Guds rike. Vår verklighet är del av en större verklighet, som inte kan skakas som vår. Det är skillnad på att sätta sin lit till jordiska begränsningar jämfört att lita till skaparen och upprätthållaren av allt. Slutligen ger hopp oss tillit till att Guds godhet kommer att komma. Psaltaren beskriver hur en person med tillit kan reagera: ”Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.” (Ps 112:7)  I Filipperbrevet och Romarbrevet fyller Paulus på dessa tankar: ”Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.” (Fil 4:19) ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.” (Rom 8:28)

Om vi lever i hopp för det med sig glädje och frid. Lidande försvinner inte, men vi kan tro och hoppas mitt i det och genom det. Vi kan förvänta oss att få uppleva Guds trofasthet. Till och med kring döden kan vi hoppas, på en evighet. Och lever vi i hopp lär doften av glädje och frid sprida sig till dem omkring oss och kanske dra dem närmare vår livskälla för hoppet, Jesus Kristus.

Så långt har jag delgivit tankar från TABLETALK. Nu uppmuntrar jag dig att ta initiativ till en samtalskväll med några vänner. Här nedan finns frågor att tänka vidare kring. Utöver frågorna kan du ta hjälp av samtalsmetoden Bokhyllan & Förstoringsglaset. Lägg gärna ordet HOPP under förstoringsglaset och samtala om det utifrån de olika dimensionerna kring glaset. Hur du går tillväga kan du läsa i ledarhandledningen.

Vad tror vi Paulus skulle skrivit till oss, till mig och dig idag?

Hur ser hopp ut i ditt och mitt liv? När är det lätt och när är det svårt att hoppas?

Hur kan vi odla en atmosfär av hopp i våra sammanhang; i hemmet, på jobbet, med vänner, i smågruppen, i församlingen?

Hur kan hopp stärka de andra två goda egenskaperna tro & kärlek?

Med önskan om goda samtal!

Annika

Verksamhetsledare