Historia

Allt skulle bli väldigt mycket att berätta, så här tar vi kortfattat upp vad vi gjort och hur arbetet utvecklats. Vill du läsa en mer omfattande version finns mot slutet en pdf att läsa och ladda ned. Där finns även en pdf med historiken i bildform.
Vi beskriver inte bara verksamhet, utan berättar även varför vissa förändringar gjorts, så att du kan få en uppfattning om hur vi tänkt, samt vilka erfarenheter och idéer som styrt vårt arbete.

Navigatörerna startade 1933 i USA, kom till Sverige 1956 och finns idag i över 100 länder runt om i världen. Sedan 1986 fungerar vi som ett globalt samarbete, vilket innebär att varje land är självständigt och utformar sitt arbete efter lokala förutsättningar. I Sverige finns vi som en ideell kristen förening.

1950-talet
Paul och Ulla Lilienberg började verksamheten i Sverige genom att översätta engelskt bibelstudiematerial till svenska. Bibelstudierna användes runt om i Sverige och speciellt som uppföljningsarbete i samband med AKO-kampanjerna (Allkristen Offensiv) i slutet på 1950-talet och början på 1960-talet. Det handlade om att hjälpa personer att själva läsa Bibeln och kunna dra praktisk nytta av det man läste i sitt eget vardagsliv.

1960-talet
Med utgångspunkt från kontaktnätet efter AKO-kampanjerna startades årliga sommarkonferenser. Navigatörerna började arbeta med ungdomar och studenter på flera orter i Sverige. Huvudtemat var att hjälpa unga att läsa Bibeln, för att upptäcka och fördjupa kristen tro och följa i Jesu fotspår. Man träffades i smågrupper och hjälpte varandra med olika typer av praktiska tillämpningar. Till Sverige kom också amerikanska medarbetare från den internationella organisationen för att bistå och utveckla arbetet tillsammans med svenska ledare.

1970-talet
Navigatörerna satsade nu framför allt på att nå studenter i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Örebro. På studieorterna fanns anställda medarbetare som ledde de lokala satsningarna. Verksamheten kännetecknades av utåtriktad verksamhet; träffar med nya studenter, bibelstudiegrupper, temakvällar och helg- och sommarkonferenser. Det fanns omfattande studiematerial som handlade om att vara lärjunge och som gav stöd för den personliga bibelläsningen. Verksamheten kännetecknades av ekumenik då deltagare som var med kom från många olika kristna traditioner och kyrkor. Det svenska arbetet bidrog nu även internationellt genom att sända ut medarbetare till navigatörsarbeten i Kenya, Norge och Finland.

1980-talet
Sekulariseringen i Sverige påverkade starkt Navigatörernas arbete och arbetssätten fick ändras markant för att nå nya generationer. Studiematerial som tidigare använts ersattes med mera ”öppna och breda” material, där utgångspunkten var en helhetssyn på människan, och teman och frågeställningar kring livet och tron vävdes ihop med bibelavsnitt. Arbetet fanns huvudsakligen bland studenter, men man började också skapa nätverk med yrkesverksamma på olika orter. Verksamheten utvidgades till att även omfatta Linköping och Lund och man började även arbeta bland gymnasister.

1990-talet
Från att under tidigare decennier ha haft flera anställda, som fungerade ”motorer” och samordnare i lokala verksamheter, och med en tydlig organisation i både administration och aktiviteter, gick Navigatörerna nu mot stora förändringar. Med endast en anställd verksamhetsledare gick utvecklingen mot att bli ett nätverk av likasinnade, med inriktningen att ”slå följe” med sekulariserade kyrkoovana människor och bygga relationer med dem man naturligt hade kontakt med. Arbetet fick mer och mer en tyngdpunkt på människor i åldrarna 25-40 år. Navigatörerna fick fungera som en resurs kring livs- och trosfrågor och föreningen erbjöd temahelger och andra tillfällen för samtal och reflektion utifrån helhetsperspektiv, om liv och kristen tro – något som kom att kallas livsorientering. Sättet att läsa och använda Bibeln fick en förskjutning åt det narrativa, dvs med berättelsen mer i fokus.

2000-talet
Verksamheten kännetecknades nu av ett utspritt nätverk av människor som på olika sätt hjälpte varandra och bidrog till andra, bland annat med hjälp av ett verktyg för livsorientering, ”fyra livsdimensioner”; Mig själv, Andra, Skapelse/Samhälle och Gud. Temakvällar och temahelger kring olika livsfrågor samt smågrupper med bibelanvändning var fortsatt kännetecken i verksamheten. Självkännedom blev ofta en ingång till djupare existentiella samtal och för detta användes modellen Enneagrammet. Boken ”Gruppen som började läsa Bibeln”, skriven av Berne Persliden, kom ut 2009 och den var en sammanställning av Navigatörernas erfarenheter av smågrupper och bibelläsning med kyrkoovana människor.

2010-talet
För att underlätta att närma sig personliga frågor om livet och kristen tro utvecklades, tillsammans med en grupp i övre tonåren, en ny samtalsmetod för grupp; Bokhyllan & Förstoringsglaset. Ett samverkansprojekt med Equmeniakyrkan, dess ungdomsorganisation Equmenia och Studieförbundet Bilda genomfördes 2015-2017 för att stimulera bibelanvändning, gruppsamtal och att mötas i blandade åldrar, genom just Bokhyllan & Förstoringsglaset. År 2016 firade Navigatörerna i Sverige 60-årsjubileum och kunde se tillbaka på ett envist arbete att söka nya vägar för att fördjupa våra andliga liv med Gud och att förmedla erfarenheterna vidare.

Syftet med Navigatörerna – tanken och längtan bakom varför vi finns till – har genom decennierna uttryckts med lite olika formuleringar, men innebörden är i grunden densamma. Idag har vi följande formulering i föreningens ändamålsparagraf:

Navigatörerna vill göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid.

Här kan du titta på och ladda ned en lite mer omfattande överblick över Navigatörernas historia 1956-2019