FÖRENINGENS HISTORIA 1956–2018

Vi skriver just nu om vår historia.

Det vill säga, denna sida är under omarbetning.

Välkommen åter under hösten!

 

Navigatörerna startade 1933 i USA och finns idag i över 100 länder över hela världen. Sedan 1986 fungerar vi som global society, vilket innebär att varje land är självständigt och utformar sitt arbete efter lokala förutsättningar. I Sverige finns vi som en ideell kristen förening.

1950-talet
Paul och Ulla Lilienberg började verksamheten i Sverige genom att översätta engelskt material till svenska. Dessa olika bibelstudier användes runt om i Sverige och speciellt som uppföljningsarbete i samband med AKO (all-kristen offensiv) – kampanjerna i slutet på 1950-talet och början på 1960-talet. Det handlade om att hjälpa personer att själva läsa Bibeln och kunna dra praktisk nytta av det man läste i sin egen vardag.

1960-talet
Navigatörerna började nu arbeta med studenter på olika orter i Sverige. Huvudtemat var att hjälpa studenter och ungdomar att börja läsa Bibeln som en startpunkt för kristen tro. Man träffades i smågrupper och hjälpte varandra med olika typer av praktiska tillämpningar. Till Sverige kom också amerikanska medarbetare från den internationella organisationen för att bistå och utveckla arbetet tillsammans med svenska ledare.

1970-talet
Navigatörerna satsade nu fullt ut på ett arbete med studenter i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Verksamheten kännetecknades av utåtriktad verksamhet, träffar med nya studenter, bibelstudiegrupper, temakvällar och helg- och sommarkonferenser. Det fanns ett omfattande studiematerial som handlade om att leva som lärjunge och som var stöd för den personliga bibelläsningen. Verksamheten kännetecknades av ekumenik då deltagare som var med kom från många olika kristna traditioner och kyrkor.

1980-talet
Arbetet ändrades markant för att nå den nya generationen sekulariserade svenskar. Det skedde en markant förändring från de studiematerial man tidigare använt till mera ”öppna” material med bibelavsnitt, teman och frågeställningar. Man utvidgade verksamheten till att även omfatta Linköping och Lund samtidigt som man började arbeta bland gymnasister. Nytt material kring livs-  och trosfrågor utvecklades i samband med att man formulerade en helhetssyn på människan. Man arbetade huvudsakligen med studenter men började också skapa nätverk med yrkesverksamma på olika orter.

1990-talet
Genom att ”slå följe” med de människor man hade kontakt med fungerade nu Navigatörerna som en resurs kring livs- och trosfrågor. Arbetet fick mer och mer en tyngdpunkt på människor i åldrarna 25-40 år. Föreningen erbjöd tema-helger och tillfällen för samtal, reflektion och eftertanke kring helhetsperspek-tiv om liv och kristen tro. Det material som användes för samtal och reflektion styrdes i stor utsträckning av deltagare och är därmed utgångspunkten för livsorienteringen.

2000-talet

Verksamheten kännetecknas nu av ett utspritt nätverk av människor som på olika sätt hjälper varandra och bidrar till andra med hjälp av livsorienterings-verktyget de fyra livsdimensionerna, som utvecklad, är grundstrukturen i verksamheten. Temahelger, temakvällar kring olika livsfrågor samt smågrupper kring bibelanvändning är några av kännetecknen i verksamheten. Föreningen får mer och mer karaktären av en resursstation för människor av idag.

Ladda ner en historisk överblick över Navigatörernas utveckling (pdf med kommentarer) eller (PPT-presentation).